Algemene voorwaarden Prelum

ALGEMENE VOORWAARDEN PRELUM UITGEVERS B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 november 2016 onder nummer 30237451

Inhoud

DEEL I - ALGEMEEN

DEEL II - ABONNEMENTEN

DEEL III - ADVERTENTIES

DEEL IV - BEURZEN/CONGRESSEN

DEEL V - ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

DEEL VI - OPLEIDINGEN

DEEL VII - DIRECT MAIL

DEEL I - ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. Uitgever: Prelum Uitgevers BV, inclusief alle merken en imprints, gevestigd te Houten.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ‘Uitgever’ een overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Partijen: ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn.

Overeenkomst: Het gezamenlijk besluit van ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’ tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij ‘Uitgever toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden, bepaalde diensten te verlenen dan wel producten te leveren tegen een door ‘Wederpartij’te verrichten betaling dan wel prestatie.

Titel: het product (print en/of digitaal) dat uitgever aan wederpartij levert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’ en haar rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Wijziging voorwaarden

‘Uitgever’ behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’ en niet voor depot van de wijziging bij de KvK.

Artikel 4 Nietigheid of vernietiging van de voorwaarden

a) Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze algemene voorwaarden of van enige bepaling in een tussen Partijen gesloten Overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die Overeenkomst onverlet.

b) In geval van nietigheid of vernietiging zoals in lid a bedoeld, zullen Partijen voor die bepaling(en) een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 5 Battle of forms

De toepasselijkheid van voorwaarden van de ‘Wederpartij’ wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Offertes

a) Offertes die door ‘Uitgever’ zijn opgesteld zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen van ‘Uitgever’ zijn geldig gedurende 30 dagen vanaf het moment van aanbieding, tenzij anders is aangegeven. ‘Uitgever’ is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de ‘Wederpartij’ binnen 30 dagen wordt bevestigd. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

b) De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud opgesteld en binden ‘Uitgever’ niet.

Artikel 7 Totstandkoming van de ‘Overeenkomst’

De ‘Overeenkomst’ komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke, digitale of mondelinge bestelling of aanvraag van een abonnement door ‘Wederpartij’ bij ‘Uitgever’ en de aanvaarding door ‘Uitgever’ hiervan. Door de mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag aanvaardt ‘Wederpartij’ deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 8 Inhoud van de ‘Overeenkomst’

Voor de inhoud van de ‘Overeenkomst’ is bepalend de mondelinge bestelling, aanvraag of de opdrachtbevestiging, tenzij de ‘Wederpartij binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de bevestiging van de afspraken of de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk bezwaar heeft aangetekend bij ‘Uitgever’.

Artikel 9 Wijzigingen in de ‘Overeenkomst’

9.1 Door de ‘Wederpartij’ na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering of aard van de opdracht, moeten door de ‘Wederpartij’ tijdig en schriftelijk of per e-mail worden gemeld.

9.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de ‘Wederpartij’ aangebracht, die hogere kosten dan in de offerte genoemd veroorzaken, worden aan de ‘Wederpartij’ in rekening gebracht.

9.3 Veranderingen die in de reeds verstrekte opdrachten worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door ‘Uitgever’ wordt overschreden. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de ‘Wederpartij’ worden bevestigd. Indien ‘Uitgever’ op verzoek of met voorafgaande instemming van de ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de ‘Wederpartij’ worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van ‘Uitgever’.

Artikel 10 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Opzegging voorafgaand aan uitvoering

10.1 Indien ‘Wederpartij’ de opdracht geheel of gedeeltelijk opzegt voorafgaand aan de uitvoering door ‘Uitgever’, is hij gehouden aan ‘Uitgever’, alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (zoals de kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke), te vergoeden en indien ‘Uitgever’ zulks wenst, de voor de uitvoering van de opdracht bestemde investering in materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door ‘Uitgever’ in zijn calculatie opgenomen prijzen, alles onverminderd het recht van ‘Uitgever’ op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de opzegging van de opdracht voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Anticiperende ontbinding van de ‘Overeenkomst’

10.2 Indien ‘Uitgever’ omstandigheden bekend zijn geworden, die haar goede gronden geven te vrezen dat de ‘Wederpartij’ haar verplichtingen jegens ‘Uitgever’ niet zal nakomen, is ‘Uitgever’ bevoegd de ‘Overeenkomst’ met de ‘Wederpartij’ te ontbinden nog voordat de uit de ‘Overeenkomst’ voortvloeiende vorderingen opeisbaar zijn.

Beëindiging van de ‘Overeenkomst’

10.3 De ‘Overeenkomst’ voor bepaalde tijd kan door ‘Partijen’ slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de ‘Overeenkomst’ automatisch verlengd met een periode van één jaar.

10.4 De ‘Overeenkomst’ eindigt zonder voorafgaande opzegging:

a) indien één der ‘Partijen’, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;

b) in geval van stillegging, liquidatie en op het moment van aanvraag van surséance van betaling dan wel faillissement van een der ‘Partijen’.

c) In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen voortvloeiende uit de ‘Overeenkomst’ direct opeisbaar.

10.5 Indien naar de mening van één der ‘Partijen’ de andere partij toerekenbaar tekortschiet, deelt deze dit de andere partij per direct per aangetekende brief mee. De tekortschietende partij zal dan gedurende 15 dagen na dagtekening van de brief in de gelegenheid worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft de tekortschietende partij ook gedurende deze periode in gebreke, dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgezegd dan wel worden ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien de bijzondere aard of geringe betekenis daarvan, de opzegging dan wel ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 11 Overdracht Overeenkomst

‘Uitgever’ is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de ‘Overeenkomst’ geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de ‘Wederpartij’ plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van ‘Uitgever’ treedt.

Artikel 12 Verplichtingen bij einde van de ‘Overeenkomst’

12.1 Indien ‘Uitgever’ ter uitvoering van de ‘Overeenkomst’ producten in bruikleen heeft gegeven, is de ‘Wederpartij’ gehouden na het einde van de ‘Overeenkomst’ alle door ‘Uitgever’ in bruikleen gegeven producten te retourneren aan ‘Uitgever’.

12.2 Voor zover een tussentijdse beëindiging van de ‘Overeenkomst’ het gevolg is van omstandigheden die te wijten zijn aan de ‘Wederpartij’ dan wel krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, is de ‘Wederpartij’ aansprakelijk voor alle schade die ‘Uitgever’ dientengevolge lijdt. Voor zover deze schade bestaat uit gederfde winst, wordt de schade begroot op 25% van de gemiddelde jaarsom die de ‘Wederpartij’ gedurende resterende contractsperiode verschuldigd zou zijn bij volledige uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Prijzen en prijsaanpassingen

13.1 De door ‘Uitgever’ gebruikte prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

13.2 Alle aanbiedingen van ‘Uitgever’ zijn vrijblijvend. ‘Uitgever’ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.

13.3 Besluit ‘Uitgever’ binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst het (abonnements)tarief naast de voorbedoelde indexatie substantieel te verhogen dan is de Abonnee bevoegd de Abonnementsovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen een maand na publicatie in de ‘Titel’.

Artikel 14 Betaling, verrekening en zekerheid

14.1 Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum en op de door ‘Uitgever’ in de factuur aangegeven wijze en aangegeven valuta. De termijn van 30 dagen geldt als een fatale termijn. Dat wil zeggen dat ‘Wederpartij’ bij een niet tijdige betaling ook zonder ingebrekestelling in verzuim is.

14.2 Iedere overschrijding van de betalingstermijn uit de vorige bepaling geeft ‘Uitgever’ de bevoegdheid zijn verplichtingen jegens de ‘Wederpartij’ onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten.

14.3 Onverminderd de gevolgen die het BW aan verzuim verbindt, maakt ‘Uitgever’ in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur aanspraak op vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand.

14.4 Indien de ‘Wederpartij’ het niet eens is met het door ‘Uitgever’ gefactureerde bedrag stelt zij ‘Uitgever’ daarvan onmiddellijk, uiterlijk binnen de betalingstermijn van 30 dagen, schriftelijk op de hoogte, bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geacht wordt in te stemmen met het door ‘Uitgever’ gefactureerde bedrag.

14.5 Elke verrekeningsbevoegdheid van de ‘Wederpartij’, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de ‘Wederpartij’ gedane betalingen zullen in de eerste plaats strekken ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen. De vermelding van de ‘Wederpartij’ dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur doet hier niets aan af.

14.6 De ‘Wederpartij’ verplicht zich op eerste verzoek van ‘Uitgever’ zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen met betrekking tot de zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de ‘Overeenkomst’.

14.7 Geleverde zaken blijven eigendom van ‘Uitgever’ totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 15 Privacy en vertrouwelijkheid

15.1 ‘Partijen’ staan ervoor in dat de voor, tijdens en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie zorgvuldig zal worden behandeld. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der ‘Partijen’ als zodanig is aangeduid.

15.2 ‘Uitgever’ is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de ‘Wederpartij’ en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

15.3 ‘Uitgever’ is bevoegd gegevens vast te leggen van ‘Wederpartij’ voor de uitvoering van de ‘Overeenkomst’ en/of om haar van informatie te voorzien over (de producten van) ‘Uitgever’ en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. ‘Uitgever’ respecteert de privacy van ‘Wederpartij’ en zal de verschafte persoonlijke informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor zover nodig zal de registratie van gegevens van de ‘Wederpartij’ bij het College Bescherming Persoonsgegevens plaatshebben. Mocht ‘Wederpartij’ geen prijs stellen op de in dit artikel genoemde informatieverschaffing, dan kan dit schriftelijk worden door gegeven aan ‘Uitgever’.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 ‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de ‘Overeenkomst’ of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

16.2 ‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door de ‘Wederpartij’ of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’ geleverde informatie.

16.3 Indien en voor zover op ‘Uitgever’ enige aansprakelijkheid jegens de ‘Wederpartij’ mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

16.4 Indien ‘Uitgever’ terzake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met ‘Wederpartij’ dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de ‘Wederpartij’ hem ter zake volledig vrijwaren.

Artikel 17 Reclames

17.1 Indien ‘Wederpartij’ meent dat ‘Uitgever’ op enige wijze tekort schiet in de nakoming van de ‘Overeenkomst’, stelt zij ‘Uitgever’ daarvan direct, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontdekking van de tekortkoming dan wel binnen 15 dagen nadat zij redelijkerwijs van deze tekortkoming op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk op de hoogte bij gebreke waarvan de ‘Wederpartij’ geen beroep meer kan doen op deze tekortkoming, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor klachten over geleverde goederen of diensten.

17.2 Reclames schorten de betalingsverplichting van de ‘Wederpartij’ niet op.

17.3 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van ‘Uitgever’ - indien de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met spoed worden teruggestuurd.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Tekortkomingen van ‘Uitgever’, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, geven ‘Wederpartij’ geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel op enige vorm van schadevergoeding.

18.2 Onder de in het vorige lid bedoelde situaties vallen bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van ‘Uitgever’, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die - al dan niet op verzoek van ‘Uitgever’- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen en andere ongevallen, alsmede maatregelen van overheden, die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren.

Artikel 19 Intellectuele eigendom

19.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Uitgever’ uitgegeven werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten, berusten bij ‘Uitgever’ of de door Uitgever vertegenwoordigde auteurs. Voorzover niet uitdrukkelijk door ‘Uitgevers’ of bij wet toegestaan, mag niets uit de door ‘Uitgever’ uitgegeven werken op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.

19.2 Het is de ‘Wederpartij’ niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 20 Adreswijziging

Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient ‘Wederpartij’ zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk en tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de wijziging aan ‘Uitgever’ door te geven.

Artikel 21 Geschillen

In alle geschillen tussen partijen is bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen ‘Uitgever’ en de ‘Wederpartij’ is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 Uitvoering

23.1 ‘Uitgever’ spant zich in om de in de ‘Overeenkomst’ overeengekomen dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit te voeren, overeenkomstig de met ‘Wederpartij’ schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

23.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening fasegewijs zal plaatshebben, is ‘Uitgever’ gerechtigd de aanvang van de diensten behorend tot een volgende fase op te schorten tot het moment waarop ‘Wederpartij’ de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

23.3 Indien de dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering daarvan door een bepaald persoon, is ‘Uitgever’ gerechtigd deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met gelijke kwalificaties.

Artikel 24 Wijziging en meerwerk

24.1 Wanneer ‘Uitgever’ op verzoek of met voorafgaande instemming van ‘Wederpartij’ werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door ‘Wederpartij’ aan ‘Uitgever’ worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van ‘Uitgever’.

24.2 ‘Wederpartij’ aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als in de vorige bepaling, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beïnvloed en ontleent aan vertraging ontstaan door deze oorzaak geen recht op schadevergoeding.

DEEL II - ABONNEMENTEN

Artikel 25 Definities

‘Wederpartij’/‘Abonnee’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/‘Wederpartij’ met wie ‘Uitgever’ een Abonnementovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement: De rechtsverhouding waarbinnen ‘Uitgever’ zich verbindt om periodiek aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ informatie te leveren op een informatiedrager, tegen een vooraf vastgestelde betalingsverplichting die op afgesproken tijdstippen door ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ dient te worden voldaan.

Abonnementovereenkomst: de ‘Overeenkomst’ tussen ‘Uitgever’ en ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ betreffende een Abonnement.

Titel: het product (print en/of digitaal) dat uitgever aan wederpartij levert.

Artikel 26 Toepasselijkheid

De onder deze abonnementsvoorwaarden opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot het aangaan van Abonnementovereenkomst.

Artikel 27 Wijziging voorwaarden

‘Uitgever’ behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking aan de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ in de uitgave waarop de overeenkomst betrekking heeft en niet voor depot van de wijziging bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 28 Aanbiedingen

28.1 De Abonnementsovereenkomst kan zowel schriftelijk, telefonisch als digitaal worden afgesloten.

28.2 ‘Uitgever’ is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnementsovereenkomst te weigeren.

28.3 ‘Uitgever’ is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de uitgave naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij ‘Uitgever’ ervoor zorg draagt dat de Titel ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding zal blijven staan tot het abonnementstarief.

Artikel 29 Totstandkoming van de overeenkomst en duur

29.1 Vanwege de aard en inhoud van de Titel van ‘Uitgever’ wordt ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ geacht het abonnement in het kader van zijn/haar beroep of bedrijf te ontvangen en niet als consument op te treden in de zin van de artikelen art. 236 en 237 BW. Mocht dit anders zijn, dan is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ gehouden dit binnen één maand na ontvangst van bevestiging van Abonnementsovereenkomst per e-mail, telefonisch, schriftelijk of anderszins bij de uitgever aan te geven.

29.2 Bij totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst wordt de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ de mogelijkheid geboden om recent verschenen edities van het Abonnement te ontvangen. Maakt hij/zij gebruik van deze mogelijkheid, dan geldt als de startdatum van de Abonnementsovereenkomst ('startdatum') de eerste dag van de maand waarin de eerst ontvangen uitgave is verschenen. Maakt hij/zij geen gebruik van deze mogelijkheid, dan geldt als de startdatum van de Abonnementsovereenkomst ('startdatum'), de datum dat de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ akkoord is gegaan met de Abonnementsovereenkomst.

29.3 Een Abonnement heeft, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen en/of vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de Abonnementsovereenkomst zoals bedoeld in 29.2.

Artikel 30 Verlenging, opzegging en beëindiging

30.1 Een Abonnement wordt stilzwijgend tegen de op dat moment geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende termijn verlengd, tenzij de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ het Abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende Abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van drie maanden. Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

30.2 Is sprake van een Abonnement afgesloten met en door een natuurlijk persoon, dan wordt het Abonnement geacht te zijn beëindigd op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan ‘Uitgever’ wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de op het moment van de genoemde melding niet verstreken abonnementsperiode, kan alleen dan plaatsvinden indien sprake is van een bedrag van meer dan €15,-.

Artikel 31 Facturering

31.1 De als gevolg van de Abonnementsovereenkomst door de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ verschuldigde bedragen, dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

31.2 Abonnementen waarvoor een vaste prijs is overeengekomen, worden, tenzij anders is overeengekomen, jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een prijs per pagina is afgesproken, worden periodiek of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de voorafgaande periode ontvangen pagina's. De abonnementstarieven behelzen tevens de verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld. Verzendkosten buiten Nederland zullen gescheiden worden berekend.

Artikel 32 Overdracht rechten

32.1 Het is de ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Uitgever’, rechten en/of plichten die aan een Abonnement zijn verbonden, over te dragen aan een derde.

32.2 ‘Uitgever’ kan de rechten en/of verplichtingen die hij aan de Abonnementovereenkomst ontleent aan een derde overdragen. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, is de ‘Wederpartij’/ ‘Abonnee’ gerechtigd het Abonnement schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen. Artikel 33 Abonnementen op boekenseries/ jaarboeken 33.1 Een Abonnement op een boekenserie behelst de levering van nieuwe, op het moment van afsluiten van het Abonnement nog te verschijnen delen, alsmede herdrukken van reeds bestaande, geleverde en verschenen delen van de serie. 33.2 De bij het afsluiten van Abonnementovereenkomst op een boekenserie bestaande delen van de desbetreffende serie, kunnen op verzoek van ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ uitsluitend worden geleverd, indien de delen nog voorradig zijn.

33.3 Tenzij anders overeengekomen factureert ‘Uitgever’ ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ voor elk deel van een boekenserie afzonderlijk en gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na levering daarvan.

33.4 Een Abonnement op een boekenserie wordt aangegaan voor een periode van minimaal één jaar, te rekenen vanaf het moment van de eerste levering.

33.5 Opzegging van het Abonnement vindt uitsluitend schriftelijk plaats, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.

Artikel 34 Losbladige uitgaven

34.1 De koop door ‘Wederpartij’ van een losbladige uitgave impliceert automatisch een Abonnement voor een periode van één jaar op de bij de losbladige uitgave te verschijnen supplementen. ‘Wederpartij’/‘Abonnee’ is, tot wederopzegging, doch tenminste voor een periode van één jaar, gebonden aan dit abonnement op de bij de losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De genoemde periode van één jaar, gaat in op het moment van de levering van het hoofdwerk.

34.2 Facturering van de losbladige uitgave en de supplementen daarvan, geschiedt zo spoedig mogelijk na levering.

34.3 Abonnementen op losbladige uitgaven dienen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de abonnementsperiode bij ‘Uitgever’ te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het Abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van één jaar.

DEEL III - ADVERTENTIES

Artikel 35 Definities

Advertenties: de aankondigingen, bekendmakingen en/of reclames van welke aard dan ook, die in een uitgave van ‘Uitgever’ worden opgenomen, dan wel daaraan worden gevoegd en/of gehecht.

Advertentieovereenkomst: De Overeenkomst waarbij ‘Uitgever’ zich verbindt tot het plaatsen van één of meer advertenties.

Artikel 36 Toepasselijkheid

De onder deze voorwaarden met betrekking tot Advertenties opgenomen bepalingen zijn naast de bepalingen uit de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot advertenties.

Artikel 37 ROTA Regelen

Naast deze advertentievoorwaarden zijn op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot advertenties de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting Raad voor Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA) van toepassing. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit deze voorwaarden en de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de laatstgenoemde Regelen.

Artikel 38 Duur en termijn

Aanvang Advertentieovereenkomst:

38.1 De ‘Advertentieovereenkomst’ gaat in op de datum van plaatsing van de eerste binnen het kader van die overeenkomst af te nemen advertentie. Volgt de eerste plaatsing van een advertentie niet binnen drie maanden na het aangaan van de ‘Advertentieovereenkomst’, dan zal deze overeenkomst geacht worden te zijn ingegaan op de datum, waarop de genoemde drie maanden zijn verstreken.

Contract onbepaalde termijn:

38.2 Wanneer ‘Advertentieovereenkomst’ geen bepaalde termijn vermeldt, gaat ‘Uitgever’ ervan uit een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden te zijn overeengekomen. Tenzij in de ‘Advertentieovereenkomst’ anders is vermeld, heeft de ‘Advertentieovereenkomst’ betrekking op tenminste de overeengekomen advertentieruimte en is ‘Uitgever’ gerechtigd die ruimte te overschrijden, één en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden en uiteraard met inachtneming van het recht van de ‘Wederpartij’ om binnen de daarvoor geldende termijn tot een schriftelijke opzegging van de Overeenkomst over te gaan.

Artikel 39 Korting

‘Uitgever’ verleent een korting op het bruto bedrag van de verschuldigde advertentiekosten indien de plaatsing van de desbetreffende advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting ROTA, onder de voorwaarde dat ‘Uitgever’ de bemiddeling van de desbetreffende erkenninghouder heeft aanvaard. ‘Uitgever’ verleent de korting niet wanneer de desbetreffende erkenninghouder naar het oordeel van ‘Uitgever’ een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door ‘Uitgever’ met de erkenninghouder worden verrekend bij de betaling van het voor de geplaatste advertenties verschuldigde bedrag.

Artikel 40 Weigering van advertenties

‘Uitgever’ heeft conform artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen het recht om zonder opgaaf van redenen een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een advertentiecontract of losse advertenties niet te aanvaarden, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van ‘Uitgever’ kan leiden.

Artikel 41 Aanlevering materiaal

‘Wederpartij’ draagt zorg voor een tijdige, (technische) bruikbare, complete en onbeschadigde aanlevering van het advertentiemateriaal in overeenstemming met de aanwijzingen van de ‘Uitgever’. Indien naar het oordeel van ‘Uitgever’ het advertentiemateriaal niet als zodanig is ontvangen, vervalt voor ‘Wederpartij’ het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van ‘Wederpartij’ aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 42 Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

‘Uitgever’ neemt, gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal door ‘Wederpartij’, de gebruikelijke zorg in acht voor dit materiaal. Na deze periode heeft ‘Uitgever’ het recht het ter beschikking gestelde materiaal te vernietigen, dan wel aan de ‘Wederpartij’ voor diens risico en rekening te retourneren.

DEEL IV - BEURZEN/CONGRESSEN

Artikel 43 Definities

Beurzen/Congressen: de beurzen, congressen, tentoonstellingen of evenementen door ‘Uitgever’ georganiseerd op eigen initiatief dan wel in opdracht van ‘Wederpartij’/Opdrachtgever.

Deelnamekosten: De conform de Overeenkomst tot deelname door ‘Wederpartij’/Deelnemer aan ‘Uitgever’ verschuldigde vergoeding voor deelname aan Beurzen/Congressen, het gebruik van Standruimte, de overige overeengekomen diensten en andere in de Overeenkomst omschreven door ‘Uitgever’ te verrichten organisatorische werkzaamheden.

Inschrijfformulier: Het document (print en/of digitaal) waarin de overeenkomst tot deelname aan Beurzen/Congressen is vastgelegd.

Standruimte: de in vierkante meters uit te drukken en aan ‘Wederpartij’/Deelnemer dan wel ‘Wederpartij’/Opdrachtgever ter beschikking gestelde expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door ‘Uitgever’ wordt aangegeven.

‘Wederpartij’/’Deelnemer’: de ‘Wederpartij’ die met ‘Uitgever’ een Overeenkomst tot deelname aan Beurzen/Congressen heeft gesloten.

‘Wederpartij’/’Opdrachtgever’: de ‘Wederpartij’ die met ‘Uitgever’ een Overeenkomst sluit waarbij ‘Uitgever’ de verplichting op zich neemt een of meerdere Beurzen/Congressen te organiseren.

Artikel 44 Toepasselijkheid

Naast de algemene voorwaarden van ‘Uitgever’, zijn op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot de deelname aan en organisatie van Beurzen/Congressen deze specifiek op Beurzen/Congressen gerichte voorwaarden van toepassing.

Artikel 45 Data en duur

45.1 Indien bijzondere omstandigheden naar het oordeel van ‘Uitgever’ het besluit rechtvaardigen de voor de bepaalde Beurzen/Congressen vastgestelde data te wijzigen, dan wel deze Beurzen/Congressen geen doorgang te doen vinden, kan ‘Uitgever’ een dergelijk besluit nemen. Onder zulke bijzondere omstandigheden zijn in ieder geval begrepen:

 • onvoldoende belangstelling;
 • onvoldoende representatief aanbod;
 • onderlinge onenigheid in de betreffende branche;
 • al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van ‘Uitgever’ het welslagen van de beurs in gevaar kunnen brengen.

45.2 Bij wijziging van de vastgestelde data als genoemd in de vorige bepaling blijft de Overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In alle gevallen zijn de ‘Wederpartij’/Deelnemer en ‘Wederpartij’/Opdrachtgever gehouden de in verband met zijn deelname door ‘Uitgever’ gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

45.3 Wanneer ‘Uitgever’ als hiervoor bepaald besluit de voor bepaalde Beurzen/Congressen vastgestelde data te wijzigen, dan wel de Beurzen/Congressen beurs geen doorgang te laten vinden, kunnen ‘Wederpartij’/Deelnemer en ‘Wederpartij’/Opdrachtgever jegens ‘Uitgever’ in geen geval enig recht op schadevergoeding doen gelden.

Artikel 46 Prijsvaststelling met Opdrachtgever

46.1 Bij de totstandkoming van de Overeenkomst dient de door ‘Uitgever’ opgegeven kostenbegroting voor de organisatie van bepaalde Beurzen/Congressen als richtprijs. Mocht sprake zijn van een overschrijding van de begroting dan zal ‘Uitgever’ vooraf van ‘Wederpartij’/Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij de overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat geval wordt ‘Wederpartij’/Opdrachtgever hiervan op de hoogte gebracht en is hij gehouden die verhoging te betalen.

46.2 De in de toelichting op de offerte opgenomen afspraken dienen als voorlopig te worden aangemerkt. Wijzigingen van deze afspraken kunnen uitsluitend in onderling overleg worden tot stand gebracht.

46.3 Maakt ‘Uitgever’ bij de uitvoering van de Overeenkomst tot de organisatie van Beurzen/Congressen gebruik van de diensten van derden, dan zal ‘Uitgever’ in naam van de ‘Wederpartij’/Opdrachtgever en voor rekening en risico van de ‘Wederpartij’/Opdrachtgever met deze derden handelen. ‘Wederpartij’/Opdrachtgever vrijwaart ‘Uitgever’ van vorderingen van derden ter zake.

46.4 Facturen van door ‘Uitgever’ namens ‘Wederpartij’/Opdrachtgever ingeschakelde derden, worden door ‘Uitgever’ gecontroleerd en na akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde termijn door ‘Wederpartij’/Opdrachtgever betaald, tenzij ‘Uitgever’ de facturen voor ‘Wederpartij’/Opdrachtgever heeft betaald. In dat geval is ‘Wederpartij’/Opdrachtgever de desbetreffende kosten aan ‘Uitgever’ verschuldigd en zal ‘Wederpartij’/Opdrachtgever deze op eerste verzoek van ‘Uitgever’ voldoen.

Artikel 47 Annulering opdrachtgever

47.1 ‘Wederpartij’/Opdrachtgever is tot uiterlijk één maand voor de datum van aanvang van de Beurzen/Congressen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te annuleren. In dat geval is ‘Wederpartij’/Opdrachtgever aan ‘Uitgever’ de kosten verschuldigd van de reeds door ‘Uitgever’ aan de uitvoering van de Overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient ‘Wederpartij’/Opdrachtgever alle kosten van door ‘Uitgever’ ten behoeve van de Beurzen/Congressen ingeschakelde derden te vergoeden.

47.2 Bij annulering van de Overeenkomst door ‘Wederpartij’/Opdrachtgever korter dan één maand voorafgaand aan het tijdstip van de aanvang van de Beurzen/Congressen, is ‘Wederpartij’/Opdrachtgever alle in de offerte opgenomen vergoedingen verschuldigd aan ‘Uitgever’ evenals aan de ingeschakelde derden.

Artikel 48 Verhindering ‘Wederpartij’/Deelnemer

48.1 Wanneer een ‘Wederpartij’/Deelnemer door bijzondere, buiten zijn schuld gelegen omstandigheden, niet in staat is van de overeengekomen standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de ‘Wederpartij’/Deelnemer bevoegd om de Overeenkomst van deelname te annuleren. Dit geldt tot maximaal zes maanden voor aanvang van de Beurzen/Congressen. De ‘Wederpartij’/Deelnemer is bij zulk een annulering 20% van de volledige overeengekomen deelnamekosten aan ‘Uitgever’ verschuldigd, alsmede de in verband met de deelname door ‘Uitgever’ gemaakte overige kosten, inclusief de éénmalige registratiesom.

48.2 Bij annulering door de ‘Wederpartij’/Deelnemer binnen vier tot zes maanden voorafgaand aan de aanvang van de Beurzen/Congressen is ‘Wederpartij’/Deelnemer 50% van de totale overeengekomen deelnamekosten verschuldigd aan ‘Uitgever’, alsmede de in verband met zijn deelname door ‘Uitgever’ gemaakte overige kosten, inclusief de éénmalige registratiesom.

48.3 Bij annulering door de ‘Wederpartij’/Deelnemer binnen vier maanden voorafgaand aan de aanvang van de Beurzen/Congressen, is ‘Wederpartij’’/Deelnemer de totale overeengekomen deelnamekosten verschuldigd aan ‘Uitgever’, alsmede de in verband met zijn deelname door ‘Uitgever’ gemaakte overige kosten, inclusief de éénmalige registratiesom, met betrekking tot zijn deelname.

Artikel 49 Aansprakelijkheid jegens Deelnemer

‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor schade geleden door ‘Wederpartij’/Deelnemer, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook, indien deze schade aan derden kan worden toegerekend. ‘Wederpartij’/Deelnemer vrijwaart ‘Uitgever’ tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, veroorzaakt door ‘Wederpartij’/Deelnemer zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Artikel 50 Aansprakelijkheid ‘Wederpartij’/Opdrachtgever

Worden de Beurzen/Congressen gehouden onder de naam en verantwoordelijkheid van ‘Wederpartij’/Opdrachtgever, dan kent ‘Uitgever’ geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij deelnemers, sprekers en andere derden ten gevolge van de Beurzen/Congressen en/of de organisatie daarvan mocht ontstaan. ‘Wederpartij’/Opdrachtgever vrijwaart ‘Uitgever’ van dergelijke aanspraken. ‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering van de Overeenkomst met ‘Wederpartij’/Opdrachtgever door ‘Uitgever’ zijn ingeschakeld.

Artikel 51 Betaling

51.1 De deelnamekosten zijn verschuldigd op het moment van de in de Overeenkomst bepaalde tijdstippen. ‘Uitgever’ heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend retour is ontvangen van ‘Wederpartij’/Deelnemer.

51.2 ‘Wederpartij’/Deelnemer is aansprakelijk voor alle aan ‘Uitgever’ verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelname. Daarbij is het niet van belang of deze kosten zijn gemaakt door ‘Wederpartij’/Deelnemer zelf of derden, handelend in of onder zijn naam.

Artikel 52 Reglement voor deelnemers

Indien een reglement voor deelnemers van de beurslocatie van toepassing is verklaard, wordt dit reglement geacht deel uit te maken van de Overeenkomst van deelname. Het reglement is kosteloos bij ‘Uitgever’ op te vragen.

Artikel 53 Wet Bescherming Persoonsgegevens

53.1 Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van deelnemers aan de Beurzen/Congressen is ‘Uitgever’ verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. ‘Uitgever’ vermeldt op deze uitingen de volgende tekst:

53.2 ‘Uitgever’ legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met ‘Uitgever’. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van ‘Uitgever’, zijn werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan:

Prelum
Postbus 545
3990 GH Houten

DEEL V - ELEKTRONISCHE PRODUCTEN

Artikel 54 Definities

Elektronische producten: computerprogrammatuur, gegevensverzamelingen (databanken), websites, applicaties (waaronder ook apps voor smartphones) en/of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in/op een elektronische dragers dan wel op een andere digitale wijze door ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Licentienemer op grond van een Licentieovereenkomst ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt.

Gebruiker(s): de persoon of personen ten behoeve van wie in voorkomende gevallen krachtens de Overeenkomst de Licentie aan de Instelling is verleend.

Licentie: het door middel van een Licentieovereenkomst door ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Licentienemer verstrekte recht om, met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, gebruik te maken van Elektronische producten van ‘Uitgever’.

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst waarmee de toegang, terbeschikkingstelling en het gebruiksrecht van een Elektronisch product van ‘Uitgever’ tussen ‘Wederpartij’/Licentienemer en ‘Uitgever’ worden vastgelegd.

Locatie(s): het gebouw of gebouwen of andere af te bakenen plaatsen waarbinnen volgens de Overeenkomst de Licentie mag worden uitgeoefend.

‘Wederpartij’/Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/’Wederpartij’ met wie ‘Uitgever’ een Licentieovereenkomst heeft gesloten.

Update(s): alle vervolgversies, aanpassingen en nieuwe releases van Elektronische producten die door Uitgever aan Afnemer ter beschikking worden gesteld.

Documentatie: De door Uitgever aan Afnemer verschafte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van het Product, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens Uitgever aan Afnemer ter beschikking gesteld;

Artikel 55 Toepasselijkheid

Op elke Overeenkomst, aanbieding en/of offerte van ‘Uitgever’ betrekking hebbende op Elektronische producten zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Elektronische producten van toepassing.

Artikel 56 Licentie

‘Uitgever’ verleent aan ‘Wederpartij’/Licentienemer een niet-exclusieve en niet overdraagbare Licentie met betrekking tot Elektronische producten als omschreven in de Licentieovereenkomst. Deze Licentie omvat alleen die bevoegdheden die in de onderhavige voorwaarden en Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend aan ‘Wederpartij’/Licentienemer. Laatstgenoemde is verplicht de gebruiksaanwijzing en instructies van ‘Uitgever’ over het gebruik van Elektronische producten op te volgen.

Artikel 57 Inhoud Licentie en Gebruiksbevoegdheid

57.1 Het is ‘Wederpartij’/Licentienemer en/de Gebruikers toegestaan de Elektronische producten te gebruiken conform de door de Uitgever beoogde, in de Overeenkomst, in de Elektronische producten zelf en/of in de productbeschrijving omschreven gebruiksmogelijkheden en -doelstellingen.

57.2 ‘Uitgever’ is te allen tijde gerechtigd aan ‘Wederpartij’/Licentienemer nadere (gebruiks)aan wijzingen en instructies te geven over het gebruik van de Elektronische producten, ondersteunende apparatuur en/of elektronische media.

57.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen omvat de Licentie, indien de Elektronische producten een databank of gegevensverzameling zijn, tevens de periodieke toezending op abonnementsbasis van Updates dan wel, afhankelijk van de aard van de Elektronische producten, het online ter beschikking stellen van Updates, tegen betaling door ‘Wederpartij’/Licentienemer van de daarvoor bij ‘Uitgever’ geldende vergoedingen.

Artikel 58 Wie en waar?

Gebruik van het Elektronische producten is uitsluitend toegestaan door het in de Licentieovereenkomst vermelde aantal (al dan niet verder gespecificeerde) gebruikers alsmede op de in de Licentieovereenkomst aangegeven fysieke locatie(s). De Licentie is een nietoverdraagbaar gebruiksrecht voor de Elektronische producten als in de Overeenkomst omschreven.

Artikel 59 Zorgvuldigheid

‘Wederpartij’/Licentienemer is verplicht de Elektronische producten zorgvuldig te gebruiken en te beheren met inachtneming van de op enig moment verstrekte aanwijzingen en instructies van ‘Uitgever’.

Artikel 60 Niet bevoegd gebruik en sanctie

Is het Elektronisch product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Uitgever’ gebruikt door meer of andere gebruikers of op andere apparatuur of infrastructuur dan in de Licentieovereenkomst bepaald, dan is ‘Wederpartij’/Licentienemer gehouden de vergoeding te betalen die ‘Uitgever’ voor dat extra gebruik hanteert, onverminderd de andere rechten van ‘Uitgever’ met betrekking tot dergelijk ongeautoriseerd gebruik.

Artikel 61 Controle door ‘Uitgever’

61.1 ‘Wederpartij’/Licentienemer zal aan ‘Uitgever’ en aan door laatstgenoemde daartoe aangewezen derden, te allen tijde toegang verlenen tot de Locatie(s) van de ‘Wederpartij’/Licentienemer en van Gebruikers waar het elektronische product zich bevindt, dan wel toegankelijk wordt gemaakt, daar ‘Uitgever’ gerechtigd is om gedurende de Licentieovereenkomst en één jaar na afloop daarvan de hoeveelheid werkplekken en de fysieke locaties waarop de Elektronische producten door ‘Wederpartij’/Licentienemer worden gebruikt te controleren of hieromtrent een verklaring van een registeraccountant van ‘Wederpartij’/Licentienemer te verlangen. ‘Uitgever’ zal de controle voor eigen rekening uitvoeren. Echter, ‘Wederpartij’/Licentienemer dient alle kosten die verband houden met de controle te vergoeden indien een inbreuk mocht worden geconstateerd. De controle geschiedt op een wijze die de bedrijfsactiviteiten van ‘Wederpartij’/Licentienemer niet op een onredelijke wijze verstoort.

61.2 Indien ‘Wederpartij’/Licentienemer medewerking aan de controle weigert, is ‘Uitgever’ gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst, schriftelijk te beëindigen. ‘Uitgever’ is in dat geval niet gehouden reeds betaalde Licentievergoedingen (al dan niet gedeeltelijk) te restitueren. Beëindiging van de Licentieovereenkomst zal automatisch beëindiging van alle aan ‘Wederpartij’/Licentienemer verleende Licenties inhouden.

61.3 Indien niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen mag, indien sprake is van online toegang tot de Elektronische producten, alleen via het eigen modem van de ‘Wederpartij’/Licentienemer toegang worden verkregen tot de Elektronische producten .

61.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen de conform de Overeenkomst en/of productbeschrijving toegestane handelingen die deel uitmaken van de Licentie uitsluitend worden verricht voor de duur van de Overeenkomst door of ten behoeve van de in de Overeenkomst aangewezen Gebruikers, binnen in de Overeenkomst aangewezen Locatie(s) en/of het netwerk en mogen deze nooit leiden of kunnen leiden tot enige vorm van - al dan niet commerciële - exploitatie van de Elektronische producten of enig gedeelte daarvan door de Instelling of door de Gebruikers. De ‘Wederpartij’/Licentienemer heeft de zorgplicht voor het naleven door de Gebruikers van de Overeenkomst en de Licentie in het bijzonder.

Intellectueel eigendom en gebruik

61.5 Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de Elektronische producten komen uitsluitend toe aan ‘Uitgever’, waaronder mede begrepen derden van wie ‘Uitgever’ de bedoelde rechten heeft overgedragen of in licentie heeft gekregen. ‘Uitgever’ garandeert dat hij gerechtigd is de ‘Wederpartij’/Licentienemer het gebruiksrecht op de Elektronische producten te verlenen en vrijwaart ‘Wederpartij’/Licentienemer tegen aanspraken van derden ter zake.

61.6 De Licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht in van ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Licentienemer.

61.7 Het is ‘Wederpartij’/Licentienemer en Gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ‘Uitgever’ toegestaan (enig deel van) de Elektronische producten aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor een derde (niet zijnde een Gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere wettelijke beperkingen op het auteursrecht, het naburige recht of het databankenrecht van de ‘Uitgever’. Indien ‘Wederpartij’/Licentienemer merkt dat Gebruikers of derden inbreuk maken op enig recht van ‘Uitgever’, al dan niet doordat zij handelingen verrichten die niet vallen binnen de Licentie, is ‘Wederpartij’/Licentienemer verplicht dit terstond schriftelijk aan ‘Uitgever’ te melden en, voor zover dat in redelijkheid van ‘Wederpartij’/Licentienemer gevraagd kan worden, mee te werken aan het beëindigen en eventueel vervolgen van deze inbreuk.

61.8 Indien ‘Wederpartij’/Licentienemer de Elektronische producten geheel of gedeeltelijk wenst te integreren met programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden, de ‘Wederpartij’/Licentienemer of de Gebruikers zelf, dient dit uitdrukkelijk te zijn toegestaan in de Overeenkomst en/of productbeschrijving, dan wel dient daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te zijn verkregen van de ‘Uitgever’. Een dergelijke integratie mag niet leiden tot schending van de in artikel 25 Auteurswet en in artikel 5 Wet op de Naburige rechten genoemde morele rechten.

61.9 Het is ‘Wederpartij’/Licentienemer niet toegestaan de programmacode van de Elektronische producten te bewerken, anders dan in artikel 45n Auteurswet is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is. Tevens is het ‘Wederpartij’/Licentienemer niet toegestaan de beveiliging te verwijderen of te bewerken of aanduidingen van merken, handelsnamen, titels en auteursnamen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Uitgever’. ‘Uitgever’ zal geen technische beveiliging aanbrengen waardoor het conform de Overeenkomst toegestane gebruik wordt verhinderd.

Eigendom drager

61.10 Indien de Elektronische producten aan ‘Wederpartij’/Licentienemer ter beschikking zijn gesteld op een of meer elektronische gegevensdragers, dan blijven deze gegevensdragers eigendom van ‘Uitgever’, onverminderd de zorgplicht en de risico-overgang met betrekking tot deze elektronische gegevensdragers.

Artikel 62 Toegang tot Elektronische producten

62.1 Het is ‘Wederpartij’/Licentienemer slechts toegestaan zich toegang te verschaffen tot de informatie op de Elektronisch producten op de wijze zoals overeengekomen in de Licentieovereenkomst.

62.2 Indien de Elektronische producten voor online gebruik aan ‘Wederpartij’/Licentienemer toegankelijk zijn gemaakt, zal ‘Uitgever’zich ervoor inspannen dat aan ‘Wederpartij’/Licentienemer dan wel aan de Gebruikers continu toegang wordt geboden tot de Elektronische producten, met uitzondering van perioden waarin onderhoud plaatsvindt. ‘Uitgever’ zal het onderhoud zoveel mogelijk beperken tot tijden buiten de gebruikelijke werktijden en zal het onderhoud, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf aankondigen.

62.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient de ‘Wederpartij’/Licentienemer zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de voor een goed gebruik van de Elektronische producten vereiste, apparatuur, programmatuur en communicatiefaciliteiten.

62.4 Het is ‘Wederpartij’/Licentienemer niet toegestaan de Elektronische producten of exemplaren daarvan of de Licentie daarop, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor een derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van ‘Uitgever’.

62.5 Wanneer dat noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in het geval van een calamiteit, is ‘Wederpartij’/Licentienemer gerechtigd een reservekopie te maken of op te vragen bij ‘Uitgever’. ‘Wederpartij’/Licentienemer meldt dit aan ‘Uitgever’, opdat afspraken kunnen worden gemaakt.

Artikel 63 Licentie en betaling

De Licentie wordt steeds verleend en mag slechts worden gebruikt onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door ‘Wederpartij’/Licentienemer van de voor de Elektronische producten geldende vergoeding.

Artikel 64 Aflevering, implementatie en installatie

64.1 De Elektronische producten zullen bij ‘Wederpartij’/Licentienemer worden afgeleverd op het door ‘Wederpartij’/Licentienemer aan ‘Uitgever’ opgegeven adres dan wel langs digitale weg door ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Licentienemer ter beschikking worden gesteld.

64.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient ‘Wederpartij’/Licentienemer zelf voor de installatie en implementatie van de Elektronische producten zorg te dragen. ‘Uitgever’ verstrekt daartoe de benodigde documentatie.

64.3 ‘Uitgever’ is niet aansprakelijk voor enige door ‘Wederpartij’/Licentienemer geleden schade die het gevolg is van een onjuiste installatie/implementatie van de Elektronische producten door ‘Wederpartij’/Licentienemer, tenzij de onjuiste installatie/implementatie het gevolg is van een onduidelijkheid of gebrek in de documentatie of anderszins toerekenbaar is aan ‘Uitgever’.

64.4 Vanaf het moment van aflevering is het gebruik en bezit van de Elektronische producten geheel voor risico van ‘Wederpartij’/Licentienemer .

Artikel 65 Helpdesk

Indien dit in de Licentieovereenkomst is vastgelegd, heeft ‘Wederpartij’/Licentienemer het recht om gedurende de in de Licentieovereenkomst opgenomen termijn gebruik te maken van de helpdesk van ‘Uitgever’. ‘Uitgever’ zet zich los daarvan in voor een adequate ondersteuning van ‘Wederpartij’/Licentienemer en zal tijdens werkuren trachten vragen omtrent het gebruik van de Elektronische producten zo goed mogelijk te beantwoorden en zo nodig ondersteuning te bieden aan ‘Wederpartij’/Licentienemer. Voor verdergaande vormen van ondersteuning dienen nadere afspraken te zijn gemaakt in de Overeenkomst.

Artikel 66 Garantie en aansprakelijkheid

66.1 In een Overeenkomst voor bepaalde tijd garandeert ‘Uitgever’, tenzij anders is overeengekomen, voor de duur van de Overeenkomst dat de Elektronisch producten functioneren conform de specificaties die staan vermeld in de aan ‘Wederpartij’/Licentienemer geleverde productbeschrijving. In een Overeenkomst voor onbepaalde tijd garandeert ‘Uitgever’, tenzij anders overeengekomen, voor een periode van één jaar na beschikbaarstelling van de Elektronische producten, dat deze functioneren conform de specificaties die staan vermeld in de aan ‘Wederpartij’/Licentienemer geleverde productbeschrijving. Deze garantie geldt eveneens voor de Updates, met dien verstande dat de garantie voor een eerdere versie op het moment van beschikbaarstelling van Updates vervalt.

66.2 De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die niet voor rekening of risico van ‘Wederpartij’/Licentienemer komen en die binnen de garantietermijn schriftelijk bij ‘Uitgever’ zijn gemeld. De garantie strekt uitsluitend tot, zulks ter beoordeling van de Uitgever, herstel van de Elektronische producten of herstel van het gebrek in volgende Updates of het terugnemen van de Elektronische producten tegen restitutie van de voor de gebrekkige Elektronisch producten betaalde vergoeding.

66.3 Melding van een gebrek in Elektronische producten die vallen onder de garantie, geeft de ‘Wederpartij’/Licentienemer niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de Elektronisch producten.

66.4 Van een gebrek in de zin van dit artikel is uitsluitend sprake indien de Elektronische producten niet functioneren conform de specificaties die staan vermeld in de aan ‘Wederpartij’/Licentienemer geleverde documentatie.

66.5 Onder de garantie vallen niet de werkzaamheden tot onderzoek en/of herstel van gebreken die:

 • niet reproduceerbaar zijn;
 • veroorzaakt zijn door onoordeelkundig dan wel onjuist gebruik van de Elektronische producten of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door ‘Uitgever’ verschafte documentatie, tenzij die documentatie gebrekkig of onduidelijk is;
 • veroorzaakt zijn door het niet naleven van de door of namens ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/ Licentienemer verstrekte voorschriften voor installatie, implementatie en/of gebruik van de Elektronische producten, tenzij de voorschriften gebrekkig of onduidelijk zijn;
 • veroorzaakt zijn door gebruik van de Elektronische producten op of in samenhang met apparatuur en/of programmatuur of andere producten die niet voldoen aan de door of namens ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Licentienemer (al dan niet in de Documentatie) opgegeven (technische) specificaties;
 • bestaan uit verminking of het verloren gaan van gegevens;
 • veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van apparatuur waarop of waarin de Elektronische producten gebruikt worden (tenzij de apparatuur door ‘Uitgever’ is geleverd en wordt gegarandeerd of onderhouden);
 • veroorzaakt zijn door gebrekkig functioneren van netspanning, telecommunicatie- of netwerkvoorzieningen;
 • veroorzaakt zijn door andere niet aan ‘Uitgever’ toe te rekenen oorzaken.

66.6 Indien werkzaamheden door of namens ‘Uitgever’ op verzoek van ‘Wederpartij’/Licentienemer worden verricht, worden zij door ‘Wederpartij’/Licentienemer aan ‘Uitgever’ vergoed op basis van de daarvoor geldende tarieven van Uitgever.

66.7 Elke aansprakelijkheid van ‘Uitgever’ voor vergoeding van schade, zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfs- of stagnatieschade of enige andere schade, voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst of samenhangende met de Elektronische producten en/of het gebruik daarvan door ‘Wederpartij’/Licentienemer, wordt uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ‘Uitgever’, opzet en/of grove schuld van met instemming van ‘Wederpartij’/Licentienemer door ‘Uitgever’ ingeschakelde derden daaronder niet begrepen. ‘Wederpartij’/Licentienemer vrijwaart ‘Uitgever’ van aanspraken van derden wegens bovengenoemde schade(s).

Artikel 67 Duur en beëindiging van de Licentieovereenkomst

67.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Licentie verleend voor onbepaalde tijd en kan de Overeenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in deze specifiek op Elektronische producten gerichte bepalingen alsmede in de in de meer algemene voorwaarden genoemde gevallen.

67.2 De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door Partijen slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door Partijen slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar.

67.3 ‘Uitgever’ kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden indien ‘Wederpartij’/Licentienemer of Gebruikers handelingen verrichten die niet onder de Licentie vallen.

67.4 ‘Uitgever’ kan de Overeenkomst met een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen indien hij wordt geconfronteerd met aanspraken van een derde die verband houden met de inhoud of de vorm van (enig deel van) de Elektronische producten waardoor hij het Gebruiksrecht van de Elektronische producten niet langer kan garanderen en ‘Uitgever’ ook geen bruikbaar alternatief kan bieden. ‘Uitgever’ is gehouden de tengevolge van deze opzegging door de ‘Wederpartij’/Licentienemer geleden reële schade te vergoeden. Die reële schade bestaat uit de reeds door de ‘Wederpartij’/Licentienemer betaalde vergoeding voor de periode van de aanvankelijk overeengekomen duur van de Licentie die ‘Uitgever’ nu niet kan nakomen, naar rato berekend.

67.5 In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst dient ‘Wederpartij’/Licentienemer, tenzij anders is overeengekomen, alle exemplaren van de Elektronische producten, alle gegevensdragers waarop de Elektronische producten zijn vastgelegd, alle eventueel gemaakte kopieën van de Elektronische producten, alsmede alle anders dan door middel van verkoop door ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Licentienemer ter beschikking gestelde apparatuur of media binnen vijf werkdagen na beëindiging of ontbinding aan ‘Uitgever’ ter hand te stellen. ‘Wederpartij’/Licentienemer is voorts verplicht de Elektronische producten direct na ontbinding of beëindiging te verwijderen uit alle bij ‘Wederpartij’/Licentienemer of Gebruikers aanwezige (computer)apparatuur en dient ‘Uitgever’ in staat te stellen desgewenst de naleving van deze verplichting te (doen) controleren.

DEEL VI - OPLEIDINGEN

Artikel 68 Definities

‘Wederpartij’/Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/‘Wederpartij’ met wie ‘Uitgever’ een Overeenkomst heeft gesloten tot deelname aan een door ‘Uitgever’ georganiseerde Opleiding.

Examen: een door ‘Uitgever’ of derde af te nemen Examen dat volgt op een door ‘Uitgever’ verzorgde Opleiding;

Opleiding: Het door of onder licentie van ‘Uitgever’ georganiseerde opleidingsprogramma of de onderdelen van opleidingsprogramma’s, inclusief eventuele trainingen.

Artikel 69 Toepasselijkheid

De in deze afdeling opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen uit deze voorbeeld algemene voorwaarden van toepassing, wanneer ‘Uitgever’ overgaat tot de organisatie van een Opleiding.

Artikel 70 Inschrijving

70.1 ‘Uitgever’ heeft het recht een inschrijving tot deelname aan een Opleiding zonder opgave van redenen te weigeren.

70.2 Wanneer blijkt dat er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een Opleiding, heeft ‘Uitgever’ het recht de Opleiding af te lasten dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Deelnemer zal in zo’n geval tijdig op de hoogte worden gesteld en krijgt bij reeds overgemaakt inschrijfgeld dit teruggestort.

Artikel 71 Betaling

Het verschuldigde inschrijfgeld dient door Deelnemer aan ‘Uitgever’ te worden vooruitbetaald en voor de aanvang van de Opleiding op de op de factuur van ‘Uitgever’ aangegeven bankrekening te zijn bijgeschreven.

Artikel 72 Annulering en verhindering

72.1 Annulering door Deelnemer van een door ‘Uitgever’ georganiseerde Opleiding is slechts schriftelijk mogelijk.

72.2 In geval van annulering tot vier weken voor aanvang van een Opleiding is Deelnemer aan ‘Uitgever’ 5% van het inschrijfgeld verschuldigd. In geval van annulering tot twee weken voor aanvang van een Opleiding is Deelnemer 10% van het inschrijfgeld aan ‘Uitgever’ verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een Opleiding dient Deelnemer het volledige inschrijfgeld aan ‘Uitgever’ te voldoen. Bij verhindering of niet deelnemen aan een Opleiding zonder de bovengenoemde annulering is Deelnemer het gehele inschrijfgeld verschuldigd aan ‘Uitgever’.

72.3 Mocht Deelnemer niet in staat zijn een Opleiding bij te wonen, dan is hij bevoegd een vervanger aan de Opleiding te laten deelnemen.

72.4 Is Deelnemer niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig geweest, dan zal ‘Uitgever’ ervoor zorg dragen dat het eventueel tijdens de Opleiding uitgereikte lesmateriaal aan de Deelnemer zal worden toegestuurd.

Artikel 73 Programma en inhoud Opleiding

73.1 ‘Uitgever’ heeft het recht wijzigingen in het opleidingsprogramma (waaronder het vervangen van aangekondigde docenten) door te voeren en stelt Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte.

73.2 ‘Uitgever’ heeft het recht om tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen en stelt Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte.

Artikel 74 Examens

74.1 Op het door ‘Uitgever’ verzorgde Examen is een examenreglement van toepassing. Dit reglement wordt door ‘Uitgever’ voorafgaand aan het Examen aan Deelnemer verstrekt.

74.2 Wordt een Examen door derden afgenomen, dan zal ‘Uitgever’ zich inspannen Deelnemer tijdig over de door deze derden gehanteerde exameneisen te informeren.

74.3 Deelnemer is verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van ‘Uitgever’ te legitimeren conform de eisen die zijn gesteld door de Wet op de identificatieplicht. Artikel 75 Non-concurrentie Het is Deelnemer niet toegestaan om op basis van de door ‘Uitgever’ georganiseerde Opleiding en ontwikkelde leerplannen en lesmateriaal, een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of organiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitgever.

DEEL VII - DIRECT MAIL

Artikel 76 Definities

Adressenbestand: Een aan ‘Uitgever’ toebehorend bestand met namen, adressen en andere gegevens.

Direct Mail: een op schrift dan wel digitaal gestelde boodschap die onafhankelijk van een gedrukt medium wordt gezonden aan individueel geadresseerde personen of functionarissen die behoren tot een vooraf door ‘Uitgever’ bepaalde doelgroep.

‘Wederpartij’/Mailer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon/’Wederpartij’ met wie ‘Uitgever’ middels tussenkomst van een Listbroker overeenkomt een Adressenbestand ter beschikking te stellen ten behoeve van een Direct Mail actie.

Listbroker: Bemiddelaar tussen de Wederpartij/Mailer en ‘Uitgever’ bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst waarbij ‘Uitgever’ aan ‘Wederpartij’/Mailer een Adressenbestand ter beschikking stelt. De Listbroker kan tevens diensten verrichten zoals het uitvoeren van selecties en analyses, de verzorging van het drukwerk en ‘mailhandling’.

Artikel 77 Toepasselijkheid

77.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van ‘Uitgever’ met betrekking tot Direct Mail en/of Overeenkomsten die betrekking hebben op de terbeschikkingstelling van een Adressenbestand van ‘Uitgever’ zijn naast de algemene bepalingen van de voorbeeld voorwaarden de onderhavige voorwaarden voor Direct Mail van toepassing.

77.2 Wordt gebruik gemaakt van een Listbroker dan gaat ‘Wederpartij’/Mailer ermee akkoord dat op de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand naast de algemene voorwaarden van ‘Uitgever’ de algemene voorwaarden van de Listbroker van toepassing zijn.

Artikel 78 Het Adressenbestand

78.1 Het Adressenbestand is het exclusieve eigendom van ‘Uitgever’. Alle rechten met betrekking tot het Adressenbestand berusten bij uitsluiting bij ‘Uitgever’. ‘Wederpartij’/Mailer en Listbroker hebben geen recht op het gebruik van naam, handelsmerk(en) en dergelijke van ‘Uitgever’.

78.2 Het Adressenbestand bevat waardevolle en vertrouwelijke informatie. Adressen die deel uitmaken van het Adressenbestand zullen niet door ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker worden toegevoegd aan eigen bestanden of bestanden van derden in beheer van ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker. Ook zullen de adressen niet worden doorverkocht aan derden, noch worden gebruikt door derden of ten behoeve van derden, behoudens in geval het Adressenbestand door de ‘Wederpartij’/Mailer of Listbroker van ‘Uitgever’ wordt gekocht.

78.3 De gegevens van geadresseerden die positief op een Direct Mail actie hebben gereageerd, mogen door de ‘Wederpartij’/Mailer naar eigen behoefte of inzicht worden gebruikt.

78.4 ‘Uitgever’ heeft het recht aan het Adressenbestand controleadressen (zgn. ’sleepers’) toe te voegen om eventueel onbevoegd en/of ontoelaatbaar gebruik te herkennen.

78.5 Klachten en/of opmerkingen van een geadresseerde die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van namen en adressen door ‘Uitgever’ in het kader van een mailing, zullen door ‘Wederpartij’/Mailer binnen een week schriftelijk aan ‘Uitgever’ of, indien van toepassing, aan Listbroker worden gemeld. Daarbij zal de inhoud van de klachten en/of opmerkingen nader worden vermeld. Listbroker dient de hiervoor genoemde schriftelijke informatie van de ‘Wederpartij’/Mailer per omgaande aan ‘Uitgever’ door te zenden.

78.6 Retourzendingen als gevolg van verhuizing of overlijden van geadresseerden, dienen zo spoedig mogelijk na ontvangst door ‘Wederpartij’/Mailer schriftelijk aan ‘Uitgever’ dan wel aan Listbroker te worden gemeld. Worden de retourzendingen door ‘Wederpartij’/Mailer aan Listbroker gemeld, dan dient Listbroker per ommegaande aan ‘Uitgever’ te melden.

Artikel 79 Gebruik adressenbestand

79.1 ‘Wederpartij’/Mailer mag het Adressenbestand uitsluitend eenmalig, binnen een termijn van drie maanden na levering, gebruiken voor een van tevoren bekend gemaakte Direct mail actie, tenzij anders tevoren schriftelijk overeengekomen met ‘Uitgever’.

79.2 ‘Uitgever’ levert het Adressenbestand in beginsel niet rechtstreeks aan ‘Wederpartij’/Mailer, tenzij anders is overeengekomen. ‘Wederpartij’/Mailer schakelt ter uitvoering van de Direct Mail actie een Listbroker in, die op zijn beurt niet gerechtigd is het door ‘Uitgever’ geleverde Adressenbestand aan de ‘Wederpartij’/Mailer te doen toekomen.

79.3 ‘Wederpartij’/Mailer maakt voor het gebruik van het Adressenbestand een kopie van het te gebruiken materiaal voor de mailing dan wel overlegt het aan te wenden telemarketingscript aan ‘Uitgever’. Tevens maakt ‘Wederpartij’/Mailer de maildatum bekend. Indien de ‘Wederpartij’/Mailer gebruik maakt van een Listbroker zal de kopie van het te gebruiken materiaal of het telemarketingscript via de Listbroker aan ‘Uitgever’ worden voorgelegd.

79.4 Tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is goedgekeurd door ‘Uitgever’, zal het Adressenbestand door ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker niet worden gebruikt voor telemarketingdoeleinden, daar mede onder verstaan het nabellen van een mailing, het persoonlijk bezoek en/of enig ander contact.

79.5 ‘Wederpartij’/Mailer refereert in de mailing op geen enkele wijze aan de bron van het Adressenbestand noch de eigenaar daarvan, tenzij ‘Wederpartij’/Mailer na gebruik van het bestand wordt benaderd door geadresseerden uit dat bestand met het verzoek de bron van het adres bekend te maken. Dan is ‘Wederpartij’/Mailer verplicht de naam van de eigenaar van het Adressenbestand mee te delen.

Artikel 80 Verzending Direct Mail door uitgever

80.1 Door ‘Uitgever’ te verwerken materiaal dient franco te worden aangeleverd bij ‘Uitgever’. ‘Uitgever’ heeft het recht om de opdracht en/of de geleverde stukken te weigeren indien deze niet franco worden aangeleverd, dan wel alle kosten die voortvloeien uit de niet franco levering op ‘Wederpartij’/Mailer te verhalen.

80.2 Het te verzenden materiaal dient op een door ‘Uitgever’ vastgesteld tijdstip voor de overeengekomen verzenddatum van de mailing in de afgesproken vorm te worden aangeleverd. Bij niet tijdig, onvolledig of in een andere vorm of gewicht dan overeengekomen aangeleverd materiaal, heeft ‘Uitgever’ het recht de opdracht te annuleren, tenzij binnen een redelijke termijn met ‘Wederpartij’/Mailer een nieuwe datum voor verzending wordt overeengekomen.

80.3 Verlangt ‘Wederpartij’/Mailer uitvoering met inachtneming van de eerder overeengekomen verzenddatum en maakt ‘Uitgever’ geen gebruik van zijn recht de opdracht te annuleren, dan is ‘Uitgever’ gerechtigd zonder voorafgaand overleg met ‘Wederpartij’/Mailer alle extra kosten aan de ‘Wederpartij’/Mailer door te berekenen.

80.4 Worden door ‘Uitgever’ na het sluiten van de overeenkomst afwijkingen geconstateerd met betrekking tot onder meer aantallen, formaten en/of gewichten, dan is ‘Uitgever’ zonder voorafgaande kennisgeving gerechtigd aan de ‘Wederpartij’/Mailer de extra kosten in rekening te brengen. Posttariefverhogingen worden doorberekend.

80.5 ‘Uitgever’ kan de adressering van de te verzenden stukken door een derde partij laten uitvoeren.

80.6 Als verzenddatum geldt de dag waarop ‘Uitgever’ de mailing aanbiedt aan de persoon die zorg draagt voor de bezorging.

80.7 Het vervoer van goederen vindt plaats voor risico van de ‘Wederpartij’/Mailer.

80.8 Indien de Overeenkomst tot verzending van Direct Mail voorafgaand aan de uitvoering door ‘Uitgever’ geen doorgang vindt, komen de door ‘Uitgever’ gemaakte voorbereidingskosten voor de desbetreffende opdracht tot verzending van de Direct Mail actie en de winstdervingen die hierdoor zijn ontstaan, voor rekening van ‘Wederpartij’/Mailer, met een minimum van 20% van de factuurwaarde, naast de overige rechten van ‘Uitgever’ met betrekking tot nakoming en/of schadevergoeding.

80.9 Wanneer na de uitvoering van de Direct Mail actie enig materiaal overblijft, wordt ‘Wederpartij’/Mailer in de gelegenheid gesteld om binnen veertien dagen dit materiaal in ontvangst te nemen. Maakt ‘Wederpartij’/Mailer geen gebruik van deze gelegenheid, dan heeft ‘Uitgever’ het recht het materiaal te vernietigen dan wel aan ‘Wederpartij’/Mailer voor diens risico en rekening te retourneren.

Artikel 81 Retourvergoeding

Wanneer meer dan één procent van de in het kader van de Direct Mail campagne verzonden poststukken niet wordt afgeleverd maar geretourneerd, zal de adreswaarde van alle terugontvangen stukken door ‘Uitgever’ worden vergoed. Door geadresseerden gewijzigde of geweigerde zendingen komen niet voor retourvergoeding in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor een retourvergoeding dienen de teruggekomen poststukken binnen dertig dagen na verzending van de mailing in het bezit van ‘Uitgever’ te zijn.

Artikel 82 Opschorting

Uitgever’ heeft het recht de terbeschikkingstelling van het Adressenbestand te staken wanneer mocht blijken dat ‘Wederpartij’/Mailer of de Listbroker in strijd handelt met het in de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. ‘Uitgever’ kan tevens de door hem gemaakte kosten in rekening brengen en is op geen enkele wijze schadeplichtig jegens ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker.

Artikel 83 Aansprakelijkheid en vrijwaring

83.1 Schending van een Direct Mail Overeenkomst brengt voor ‘Uitgever’ onomkeerbare, niet met zekerheid vast te stellen schade met zich mee. ‘Wederpartij’/Mailer en Listbroker verklaren aan ‘Uitgever’ in geval van een tekortkoming een boete te betalen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) per schending, onverminderd het recht van ‘Uitgever’ op vergoeding van schade die dit bedrag overstijgt en onverminderd overige aan ‘Uitgever’ toekomende rechten.

83.2 ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker vrijwaren ‘Uitgever’ van en beschermen ‘Uitgever’ tegen claims, schades, boetes, verliezen en kosten die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van het Adressenbestand door ‘Wederpartij’/Mailer dan wel Listbroker.

Artikel 84 Bescherming en verwerking persoonsgegevens

84.1 ‘Wederpartij’/Mailer zal alle op het gebruik van persoonsgegevens toepasselijke wet- en regelgeving, en alle van toepassing zijnde gedragscodes, zorgvuldig naleven. Hetzelfde geldt voor Listbroker.

84.2 In geval van door ‘Wederpartij’/Mailer of Listbroker uit te voeren gegevensverwerkingen, blijft ‘Uitgever’ de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen. ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker hebben geen zelfstandige zeggenschap over de gegevens die door ‘Uitgever’ krachtens de Overeenkomst worden verwerkt.

84.3 ‘Uitgever’ informeert ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker of de persoonsgegevensverwerking in het kader van de Overeenkomst, is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

84.4 ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker dragen net als ‘Uitgever’ zorg voor technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker stellen ‘Uitgever’ in staat om op eerste verzoek van ‘Uitgever’ de getroffen maatregelen te inspecteren.

84.5 Indien ‘Wederpartij’/Mailer of Listbroker in een lidstaat van de Europese Unie de gegevens van ‘Uitgever’ bewerken, doen zij dat in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de desbetreffende lidstaat. ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker zullen in landen buiten de Europese Unie de gegevens van ‘Uitgever’ slechts bewerken na voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Uitgever’.

84.6 De in artikel 12 Wet bescherming persoonsgegevens genoemde geheimhoudingsplicht van ‘Wederpartij’/Mailer en Listbroker, kan alleen worden doorbroken indien ‘Wederpartij’/Mailer en Listbroker:

 • door een wettelijk voorschrift wordt verplicht om gegevens te verstrekken;
 • in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst daartoe wordt genoopt;
 • een door ‘Uitgever’ aangewezen functionaris aan ‘Wederpartij’/Mailer en/of Listbroker de noodzaak tot mededeling heeft aangegeven.